Bezpečnost plavby (díl 3.)


Na vodních plochách se můžete setkat s oblastmi zvanými pásmo provozu. Tato pásma mají své vlastní bezpečnostními předpisy. Do jejich základů vás v našem dalším díle Bezpečnosti plavby zasvětíme.

Stejně jako u aut, tak i na vodě se řídíme určitými předpisy a zvyklostmi. Některá pravidla řízení provozu byla již řečena v minulých dílech. Pravidel je zapotřebí užívat nejvíce v případech, kdy se dostáváme do řízeného provozu, a to nejen do přístavů či průlivů a průplavů. Obecně vzato platí, že se máme držet do nejvíce pravé straně hranice (břehu, zdi apod.). Některé věci jsou samozřejmě silně intuitivní. Například to, že musíte plout pouze směrem, který je určený pro dané pásmo. Manévrování mezi pásmy je přísně zakázáno, nejde-li o ohrožení bezpečnosti plavby (např. odvrácení přímo hrozící srážky jistě omluví, pokud nedodržíte pásmo; ovšem jen za předpokladu, že tím neohrozíte další plavidla – viz dřívější části našeho seriálu). Také jistě bude vědět, že přibližování ke středové rovině, rozdělující pásmo, je povoleno pouze s maximální obezřetností a odůvodněně (vyhýbání se, předjíždění atd.). Kdy ovšem nesmíte vůbec měnit pásmo, tak to je okamžik, kdy se blížíte k začátku/konci pásma (jeho ústí). V takovém případě jste povinni najet do pásma takovým způsobem, aby úhel vjezdu byl co nejmenší.

Pásmo pobřežních oblastí

 Problematické je řízení provozu v pobřežních oblastech. Máte-li plavidlo delší 20 metrů, nejste plachetnice, nebo loď provádějící rybolov, tak se musíte pobřežní plavbě vyhnout a pro průjezd pobřežím využít řízené pásmo. K pobřeží se tedy nemáte přibližovat. V opačném případě (vaše loď je kratší 20 metrů, nebo máte plachetnici či provádíte rybolov) se k pobřeží přiblížit můžete, můžete vstoupit do pobřežní plavební zóny, nicméně s maximální opatrností. Pobřeží mohou být využívána k rekreačním účelům. Tohoto se nemusíte držet pouze v jednom případě, a to i bez ohledu na to, jakou loď máte. Do pobřežního pásma můžete vplout tehdy, pokud se chystáte přistát/odplout z přístavu či obdobného zařízení. 

Pobřežní cesty a pásma bývají dobře značené

 Pokud vyplouváte/vplouváte z/do přístavu, tak si dávejte velký pozor na to, do jakého pásma vplouváte. Je přísně zakázáno, abyste během takových manévrů vpluli do rozdělovacího pásma! Pochopitelně, že i zde může být výjimka v případech, kdy zabraňujete srážce.

Kotvení a zastavení v pásmech

Dostanete-li se již do nějakého řízeného provozu (v našem případě pásma) či poblíž, pak platí, že v těchto pásmech smíte kotvit či zastavit pouze v případech krajní nouze, nebo v případech, že plavba s vaším typem lodi není již dále bezpečná (například se setmělo a není možné určit správně cestu). V takovém případě jste však automaticky povinni své plavidlo dobře zviditelnit pro ostatní plavidla, zejména pak za použití vizualizační techniky. Kotvení či zastavení je povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou, takže si osvěžíte ono krásné heslo: ranní ptáče dál doskáče. 
 

Co když je pásmo poblíž?

Za předpokladu, že je pásmo poblíž, nebo víte, že je poblíž, a vy nechcete do tohoto pásma vjet, musíte změnit směr tak, abyste zůstali v dostatečné vzdálenosti od hranice pásma. Na místě je jistě dobré poznamenat, že čím dále, tím lépe. Pokud by došlo k nehodě vlivem vaší přílišné blízkosti k pásmu, pak se bude zkoumat, zdali vaše vzdálenost od hranice pásma byla dostatečná. Je to pro vás nepříznivější varianta, protože cokoliv jiného znamená, že vzdálenost dostatečná nebyla, tudíž i vzdálenost odpovídající či přiměřená pro vás není výhra.
Plachetnice a další menší lodě (lodě kratší 20 metrů) nesmí jakýmkoliv způsobem znesnadňovat plavbu lodi se strojním pohonem v pásmu provozu. Rovněž nesmíte jakýmkoliv způsobem bránit v pohybu (i manévrování) plavidlům s omezeným manévrováním a případně ani jejich doprovodným plavidlům, která se chystají pásmo využít. Je-li to nutné, jste povinni opustit danou oblast tak, abyste výše uvedeným plavidlům usnadnili napojení na pásmo provozu.