SERIÁL: Jak se stát kapitánem (díl 2.) - kapitánské průkazy malých lodí


Kapitánský průkaz je podmínkou pro vedení plavidel na našich vodních cestách a nejen u nás. Další část našeho seriálu vás provede kategoriemi kapitánských průkazů pro malá plavidla a vysvětlí, jaké překážky vás budou čekat.

V minulém díle jsme vám přinesli základní údaje o kapitánských kurzech a dozvěděli jste se, že máme celkem dva (tři) druhy kapitánských průkazů. V tomto článku se budeme věnovat první skupině průkazů, a to průkazů vnitrozemských, protože ty jsou pro našince tím nejzajímavějším.

SERIÁL: Jak se stát kapitánem

Díl první: Jak začít?

Díl druhý: Kapitánské průkazy malých lodí

Díl třetí: Průkazy pro námořní jachty

 

Základním právním předpisem, podle kterého jsou u nás průkazy pro kapitány malých plavidel na vnitrozemských tocích (a jak již z minulého dílu víme, tak i zpravidla do 0,75 námořní míle od pobřeží a při stupni větru maximálně 4), je zákon o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Tento předpis se opírá i o evropské normy, stejně jako o mezinárodní normy, takže naše kapitánské zkoušky mají mezinárodní platnost s dovětkem, že musí být jinými státy uznány. Vlastně celá Evropská unie uznává naše kapitánské průkazy, takže v Evropě problém nebude. Je na místě říci, že zkoušky u nás nejsou příliš jednoduché a mnoho lidí raději zvolí jednodušší „chorvatskou variantu“, zejména pak u námořních průkazů.

Abyste se mohli získat průkaz vůdce malého plavidla a mezinárodní Průkaz vůdce rekreačního plavidla (dále jen „kapitánský průkaz“), musíte složit patřičné zkoušky, a to v oblasti teoretické. Některé druhy průkazů (viz níže) však vyžadují i praktickou část. Jednotlivé typy kapitánských průkazů vám tak umožní vést plavidla různých tříd a velikostí. Obecně se dá říci, že čím větší a silnější plavidlo, případně čím více lidí na palubě, tím jsou zkoušky těžší (například potřebujete více bodů na to, abyste prošli).

Která plavidla vyhovují podmínkám pro základní typy kapitánských průkazů? Jsou to taková plavidla, která nejsou v celkové délce delší 20 metrů a na jejichž palubě není více jak 12 osob. Podle jednotlivých kategorií kapitánských průkazů jsou pak omezeny možnosti vlastního strojního pohonu, případně velikosti plachtoví.

Druhy kapitánských průkazů

 A jaké tedy máme druhy kapitánských průkazů pro vnitrozemské toky? Jsou celkem dvě základní skupiny plavidel, ke kterým lze získat kapitánské průkazy. První skupinou je skupina průkazů „M“, druhou skupinou jsou průkazy „S“. Zatímco u „M“ máte zájem vést plavidla s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohnu (např. motorové čluny), tak u „S“ máte zájem vést plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice.

Každá z obou skupin má i své podskupiny, jejichž cílem je omezit vznik rizika nehody na moři a neznalosti kapitána plavidla. Pojďme se nyní více podívat na jednotlivé skupiny, a co budete muset vykonat, abyste získali průkaz kapitána.

Skupina „M“ týkající se pouze motorových člunů má kategorie M, M100 a M20. Kategorie M20 je nejnižší možnou kategorií, kterou lze získat. Zájemce má pak právo vést plavidla bez vlastního strojního pohonu i s ním, však do maximálního výkonu 20 kW. Věk žadatele však musí být vyšší jak 16 let. U kategorie M100 je věk žadatele posunut na 18 let a výkon strojního pohonu je omezen na maximálně 100 kW. Kategorie M je rovněž od 18 let, ale tentokráte není výkon motoru omezen. Zatímco u kategorií M20 a M100 jsou předepsány pouze teoretické zkoušky, tak u kategorie M je povinnou součástí zkoušek i zkouška praktická.

Skupina S je určena pro plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice. Rovněž i zde zákonodárce připravil tři možné kategorie kapitánských průkazů a obdobně jako u předchozí kategorie průkaz s číslem omezuje určitou dispozici lodi. V případě průkazů třídy S spočívá omezení v maximální možné ploše plachtoví. Průkazy třídy S jsou S, S80 a S20. Stejně jako tomu bylo u kategorie M 20, tak i zde je kategorie S 20 povolení vést plavidlo bez vlastního strojního pohonu a plachetnici, přičemž celková plocha plachtoví nesmí překročit 20 m2. Podmínkou pro možnost získání průkazu je minimální věk aspoň 16 let. Zkouška je pouze teoretická. Kategorie průkazů S 80 umožňuje vést stejné plavidlo jako S 20 s tím rozdílem, že celková plocha jachet může být maximálně 80 m2. Hraniční věk je v tomto případě 18 let a zkouška je opět jen teoretická. U samotné kategorie S je nutný věk rovněž 18 let, ale vést můžete plavidlo bez vlastního strojního pohonu a plachetnici bez omezení velikosti celkové plochy plachtový. Zkouška je tentokráte jak praktická, tak teoretická.
 
 Zřejmě nejpřehledněji to můžeme vidět v následující tabulce.

Kategorie průkazu

Minimální věk nutný pro možnost získat průkaz

Typ zkoušky, který musíte absolvovat

Omezení výkonu/celkové plochy plachtoví

S / M

18 let

praktická i teoretická

bez omezení

S 80 / M 100

18 let

teoretická

80 m2 / 100 kW

S 20 / M 20

16 let

teoretická

20 m2 / 20 kW

 

Vzájemné vztahy mezi kategoriemi S a M

Ačkoliv se může jevit, že kategorie průkazů jsou na sobě nezávislé, není tomu tak. Kategorie S je nadstavbová ke kategorii M. To znamená, že pokud chcete skládat zkoušky pro kategorii S („plachetnice“), musíte nejdříve složit zkoušky z kategorie M za jinak stejných podmínek.

Pokud uvažujete o možnost vyjetí na moře (pobřežní plavbu do 0,75 námořní míle od pobřeží, tzv. oblast C), je nutné, abyste vlastnili minimálně kapitánský průkaz kategorie M 100. V opačném případě nejste ke zkouškám vůbec připuštění.

 Osoba, která měla již šestnáct let a splnila podmínky pro vydání kapitánského průkazu kategorie M 20 či S 20 a tento průkaz také získala, může podat po dovršení 18. roku života žádost (nutno doložit určité skutečnosti – předepsané dokumenty, praxi apod.) o vydání kapitánského průkazu kategorie M 100 či S 80, a to bez složení příslušných zkoušek.

Závěrem bychom rádi zopakovali, že tento článek pojednává pouze a jen o rekreačním využití malých plavidel. Pokud byste chtěli poskytovat služby v lodní dopravě a s nimi přidružené služby, pak je nutnost vykonat mnohem náročnější kapitánské zkoušky a získat „hodnost“ alespoň kapitána IV. třídy.